Privatumo politika

UAB „DC Solutions“  juridinio asmens kodas 302980378, registracijos adresas Versmių g. 6d. Vilnius o buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdanti šią interneto svetainę, kurioje lankotės, privatumo pranešimu siekia suteikti Jums informacijos, kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis renka bei tvarko, kokias teises, susijusias su Jūsų duomenų apsauga, Jūs turite ir kaip galite jas įgyvendinti, taip pat nustato Bendrovės įsipareigojimus, saugant Jūsų asmens privatumą.

Tvarkydama Jūsų, šios interneto svetainės lankytojo, asmens duomenis, Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Ši privatumo  politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš DC Solutions, naudojasi Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje ir paliekate joje savo asmens duomenis.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Bendrovės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje  www.dcsolutions.lt

 

 ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Savo asmens duomenis mums pateikiate Jūs kreipdamiesi į Bendrovę, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas, apsilankote interneto svetainėje ar užpildote užklausos formą. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių internetinių svetainių.

Asmens duomenis pateikiate mums laisvanorišku sutikimu.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome turėdami tokius tikslus:

  • duomenų apie klientą atnaujinimas; produktų pardavimas; produktų siuntimas ir pristatymas pirkėjui; sąskaitų išrašymas;
  • santykių su klientais palaikymas; siekdami atlikti Jūsų įsigytų iš Bendrovės prekių priežiūrą (garantinį aptarnavimą), teikti Jums konsultacijas dėl prekių naudojimo.
  • užklausų administravimas; lojalumo programų ir akcijų organizavimas; interneto svetainės lankomumo statistika.

Renkame tokių kategorijų Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais:

vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pageidaujamos prekės rūšį ir kitą informaciją, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui;  IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo pranešdami apie tai raštu aukščiau nurodytu adresu arba el. paštu info@dcsolutions.lt, pateikdami asmens dokumento kopiją. Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu arba siekdama sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, arba kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (tik jei Jūsų kaip duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai yra būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams vykdyti, tačiau ne ilgiau negu 10 metų ar kol bus naudojama įsigyta prekė. Jeigu Bendrovė gaus informacijos, kad Jūs nebesate įsigytos prekės naudotojas, Jūsų duomenys bus nedelsiant ištrinami ir nebetvarkomi.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami jokiems tretiesiems asmenims ar teikiami į trečiąsias valstybes, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs visada turite teisę prašyti Bendrovės leisti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant duomenų tvarkymo tikslų bei pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti, kad Duomenų valdytoja ištrintų Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) ar apribotų asmens duomenų tvarkymą minėtame reglamente nustatytais pagrindais.

Aukščiau nurodytas teises Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į Bendrovę raštu arba atvykę aukščiau nurodytu jos adresu, arba el. paštu info@dcsolutions.lt, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Bendrovė per vieną mėnesį po prašymo gavimo pateiks atsakymą į Jūsų prašymą.

Jūs turite teisę bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pranešdamas apie tai aukščiau nurodyta tvarka. Jums nesutikus, duomenys nebus tvarkomi, bus ištrinti ir Jūsų atžvilgiu nebus atliekami prekių priežiūros, Jūsų konsultavimo veiksmai, nebent Bendrovė įrodys, kad duomenų tvarkymas būtinas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kaip tai nurodyta taikytinuose teisės aktuose.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetetingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Sutikdami su šiuo privatumo pranešimu patvirtinate, kad aukščiau išdėstyta informacija jums yra aiški bei suprantama, ir sutinkate, kad Bendrovė jūsų asmens duomenis tvarkytų aukščiau nurodytais tikslais.

 

STATISTIKA

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

 

ŠIO PRANEŠIMO PAKEITIMAI IR TAIKOMA TEISĖ

Pasikeitus aplinkybėms, mums gali tekti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Šiam privatumo pranešimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

 

 

Mūsų svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų Jūsų patirtį naršant. Jei norite galite pakeisti savo sutikimus nustatymuose. Naršydami toliau Jūs sutinkate su mūsų slapukų politika.

 

Slapukų naudojimo apžvalga

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų Jūsų patirtį naršant svetainėje. Iš visų šių slapukų, kurie yra priskiriami būtinoms kategorijoms, yra saugomi jūsų naršyklėje, nes jie yra būtini pagrindinėms svetainės funkcijoms veikti. Mes taip pat naudojame trečiųjų šalių slapukus, kurie padeda mums analizuoti ir suprasti, kaip jūs naudojatės šia svetaine. Šie slapukai bus saugomi jūsų naršyklėje tik gavus jūsų sutikimą. Jūs taip pat turite galimybę atsisakyti šių slapukų. Bet kai kurių iš šių slapukų atsisakymas gali paveikti jūsų naršymą.

 

Būtini slapukai.

Norint, kad svetainė tinkamai veiktų, būtini slapukai yra būtini. Į šią kategoriją įeina tik slapukai, užtikrinantys pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo ypatybes. Šie slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.

Jei išjungsite šios slapukus, mes negalėsime saugoti tolimesnių jūsų pasirinkimų. Tai reiškia, kad kas kart apsilankius tinklalapyje būsite pakartotinai prašomi surikti su mūsų privatumo politika.

 

Nebūtini slapukai.

Mes galime rinkti anoniminę informaciją stebėti lankomumui ar sudaryti kitokią statistiką, kas bendroje visumoje mums leidžia gerinti puslapio funkcionalumą bei jo kokybę. Taip pat galime naudoti slapukus reklaminių kampanijų nustatymams.